1389

خرید فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نرو ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880