3122

۲۱راس گوساله اماده کشتار دورگ ریز قلم وزن مابین ۵۵۰ تا ۶۰۰ کیلو بفروش میرسد موقعیت قزوین بویین زهرا
قیمت ۳۷۵۰۰

۰۹۱۲۲۶۱۸۰۰۹