3126

فروش گوساله در نژادهای سیمینتال هلیشتاین ودورگ محلی خریدبا پسند مشتری از میدان دام ترکمن ودامداری های صنعتی با نازلترین قیمت ها آدرس استان گلستان شهرستان بندرترکمن

۰۹۱۱۹۷۵۸۰۴۲