3148

فروش گاو وگوساله سیمینتال وهلشتاین دورگ محلی وگیلک با خلوص بالا واوزان مختلف جهت پروار وداشتی باقیمت مناسب و پسند مشتری
تلیسه
گوساله
گاوشیری

09113705424