3150

بزرگترین مرکز فروش گوساله سمینتال اصیل و هلشتاین و درگ محلی و بومی در وزن های مختلف نر پرواری و ماده داشتی با بیش از 30 سال سابقه در زمیمه دامپروری مدیریت :حاج یونس
دلال بزرگ ترکمن

09115178510