3156

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان(گرگان)تلفن 09039258138(ایوب خواجه)