3157

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال هولشتاین وتلیسه ودورگ محلی دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی اقای سلیمان بنوره بندرترکمن 09118706075***09037405650