3187

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مخلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن09039258138((ایوب خواجه))