3182

فروش‌گوساله‌نژاد.سیمینتال‌اصیل‌هلشتاین‌نرماده‌نژاد‌دور‌گ‌محلی‌گیلک‌اصیل‌دروزن‌ها‌مختلف‌جهت‌پرواربندی‌نژادتلیسه‌ماده‌داشتی ارسال‌تمام‌نقاط‌کشور‌مجوز‌حمل‌دامپزشکی آدرس:استان‌گلستان‌گرگان‌بندرترکمن. بامدیریت سیدبهمن کر

09374719600  09906627994