3195

خرید وفروش گوساله سیمینتال وهولشتاین دروگ محلی وتلیسه دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی آقا سلیمان بندر ترکمن روستای نیازاباد ۰۹۱۱۸۷۰۶۰۷۵و۰۹۰۳۷۴۰۵۶۵۰