3214

مرکزفروش انواع گوساله های اصیل سیمینتال هلشتاین نروماده و شیرخار جهت پروار دروزنهای مختلف بامجوزرسمی دامپزشکی ادرس استان گلستان

09118669435. 09037405624