3241

مرکز فروش انواع گوساله های درجه یک سیمینتال هلشتاین دورگ محلی بومی و شیرخوار برای پرواری بامجوزرسمی ارسال ب تمام نقاط ادرس استان گلستان

09118669435. 09037405624