3243

بزرگترین‌ مرکز‌فروش‌ گوساله سمینتال‌ اصیل‌ نروماده‌ دروزن‌ های‌ مختلف‌
هلشتاین‌ اصیل‌نروماده‌
دورگ‌محلی‌ گیلگ‌ اصیل‌ نروماده‌ نژادتلیسه‌ ماده‌ دم‌آبستن‌ گاوهای شیری
بامدیریت:امیدقزل
شماره تماس:
09030455914
09919549837