3252

فروش‌گوساله‌سیمینتال‌اصیل‌هلشتاین‌نرماده‌ دروزن‌هامختلف‌نژاد‌دورگ‌محلی‌گیلک. ‌تلیسه‌‌ماده‌جهت‌پرواربندی‌ ارسال‌با‌کامیون‌ها‌مخصوص‌حمل‌گوساله‌ بامجوزاداره‌دامپزشکی‌حمل‌‌میکنم‌ آدرس:استان‌گلستان‌گرگان‌ بندرترکمن بهمن‌کر

09374719600