3178

مرکز فروش گوساله سمینتال . هلشتاین. دورگ محلی . گیلک .جهت پرواری و ماده داشتی ارسال به تمام نقاط کشور با ماشین حمل مخصوص دام و انجام مشاوره کامل نوع تغذیه و جیره غذایی مناسب در طول دوره پروار رایگان. با تجربه کافی در زمینه پرواری و داشتی.

09111775653  09114481704