3229

مرکز فروش گوساله سمینتال . هلشتاین . دورگ محلی گیلک در وزنهای مختلف جهت پرواری و ماده داشتی و ارسال دام با کامیونت مخصوص حمل دام. ارائه مشاوره در دوره پروار در جیره غذایی. سالها تجربه موفق در زمینه پرواربا مدیریت یوسف خواجه.

09381856024  09111775653