3253

رکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در
زمینه دامپروری و..
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجیدکلته
09176159819

3250

بزرگترین‌مرگزفروش‌انواع‌گاووگوساله‌های‌اصیل‌داشتی‌وگوشتی‌در‌نژاد‌های‌مختلف‌
بابیش‌از۲۵سال‌سابقه‌ی‌کاری‌دردامپروری.
ارسال‌دام‌باماشین‌های‌مخصوص‌حمل‌دام‌با‌مجوز‌رسمی‌از‌دامپزشکی.
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجید

09176159819