1390

فروش ویژه گوساله پرواری نر سیمینتال در وزن صد الی دویست کیلو ب قیمت مناسب انتخاب پوسند با خود مشتری و تخفیفات ویژه از ما با مجوز و خاور مخصوص حمل دام
هلشتاین ماده جنس بالا هم موجود
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
گرگان

3187

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مخلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن09039258138((ایوب خواجه))