3223

فروش‌انواع‌گوساله‌های‌سمینتال‌اصیل*هلشتا
تا*نروماده*جهت‌پرواربندی‌بهترین‌جنس‌داشت
ی‌و‌پرواری‌با‌پسنده‌‌خوده مشتری(با‌مجوز‌ارسال
به‌سراسر‌ایران)‌ش‌تماس ‌۰۹۱۱۸۶۸۵۷۴۱(ایزدی)

3220

مرکز فروش گاو وگوساله سیمینتال _ هلشتاین و دورگ محلی با خلوص بالا واوزان مختلف جهت پروار وداشتی با قیمت مناسب وپسند مشتری بشرط سلامت دام ومجوز دامپزشکی ارسال ب تمام نقاط کشور
تخفیف ویژه پایه معامله

09113705424