3138

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده سمینتال هلشتاین دورگ بومی با قیمتی مناسب ومجوز دامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشورگلستان بندرترکمن سید محمد حسینی ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸

3133

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروتلیسه))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن 09039258138

((ایوب خواجه))

3126

فروش گوساله در نژادهای سیمینتال هلیشتاین ودورگ محلی خریدبا پسند مشتری از میدان دام ترکمن ودامداری های صنعتی با نازلترین قیمت ها آدرس استان گلستان شهرستان بندرترکمن

۰۹۱۱۹۷۵۸۰۴۲