1389

خرید فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نرو ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880

1366

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر ستان ترکمن شماره تماس 09119716344