3139

۵عدد جوانه گوشتی _تخمی به اضافه ۷۰۰کیلو.
کیلویی ۳۵ هزارتومان روی باسکول

۰۹۱۲۷۳۵۲۰۱۶

3133

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروتلیسه))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن 09039258138

((ایوب خواجه))