3255

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال وهولشتاین وتلیسه ودورگ محلی پرواری دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی بندر ترکمن آقا سلیمان ۰۹۱۱۸۷۰۶۰۷۵